Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος (Σαββατος)

Καθηγητής Tομέας Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ

Καθηγητής Tομέας Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ

Γεννήθηκε στό Περιστέρι Ἀττικῆς τό ἔτος 1961. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (1980-1983) καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν-Τμῆμα Θεολογίας (1983-1987).

Τό ἔτος 1988 χειροτονήθηκε Διάκονος καί ἔτυχε ὑποτροφίας  ἀπό τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία (ComiteCatholiquepourlacollaborationCulturele) γιά Μεταπτυχιακές σπουδές στή Ρώμη (PontificioInstitutoOrientale καί PontificioUniversitaGregoriana, 1988-1990).  Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Ἑλληνικῆς Παλαιογραφίας καί Διπλω-ματικῆς, στήν ἀντίστοιχη «ScuoladiPaleografiaDiplomaticaeArchivistica» τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ.

Κατά τά ἔτη 1990-1991, ὡς ὑπότροφος καί πάλιν τῆς Ρωμαιοκαθολι-κῆς Ἐκκλησίας, παρακολούθησε τόν τρίτο κύκλο μεταπτυχιακῶν σπουδῶν (Διδακτορικοῦ Διπλώματος) στό Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασ-βούργου (Faculte de Theologie Catholique). Τόν Νοέμβριο τοῦ  ἔτους 1990 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καί ἔλαβε τό Ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχι-μανδρίτη. Τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1999 ἐκλέχτηκε Λέκτορας τοῦ Τμήματος Θεολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τόν Ἰούλιο τοῦ ἔτους 2007 Καθηγητής τοῦ αὐτοῦ Τμήματος. Τό ἔτος 2007 ἐκλέχτηκε Μητροπολίτης Μεσσηνίας Κατά τά ἔτη 2013 ἕως καί 2015 διετέλεσεν Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχο-λῆς Ἀθηνῶν.

Κατά τά ἔτη 1995-1998 ὑπηρέτησε ὡς Γραμματέας στή «Συνοδική Ἐπιτροπή τοῦ Γραφείου Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως» καί στήν «Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πα-ρακολουθήσεως Εὐρωπαικῶν Θεμάτων», τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἑλλάδος (1998-1999).

Τακτικό μέλος τῆς «Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων», τῆς «Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθο-δόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων», τῆς «Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπι-τροπῆς Παρακολουθήσεως Εὐρωπαικῶν Θεμάτων» τῆς Ἱερᾶς Συν-όδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβου-λίου τοῦ «Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Μέλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν «Ἐπίσημο Θεολογικό Διάλογο μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιο-καθολικῆς Ἐκκλησίας» καί τῆς τριμελοῦς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἑλλάδος στή Διαρκῆ καί στήν Ἐπιτροπή Ὁλομέλεια τοῦ Τμήματος «Πίστης καί Τάξης» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκ-κλησιῶν (ΠΣΕ).

Ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας σέ διάφορα Διορθόδοξα καί Διαχριστιανικά Συνέδρεια.

 

Social Share